برنامه آنلاین

۱۵۲

این موسسه در سال 1390 زیر نظر فنی حرفه ای استان اصفهان دایر شده است و در جهت ارتقا هرچه بیشتر افرادی که تمایل به پیشرفت زبان انگلیسی خود دارند فعالیت می کند و آنها را به سمت دریافت مدرک آیتلس سوق می دهد.